For Midge I

Oil on canvas
12"x12"

With thanks to Midge Wattles

Sarah_Perea_Kane_For_Midge_I